Regulamin

Regulamin i warunki korzystania ze sklepu internetowego

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.laga.pl, prowadzonym przez Sprzedającego.

Sprzedającym jest Aleksandra Grzonka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa „Cechownia” Aleksandra Grzonka, ul. Maksymiliana Wilimowskiego 6/7, 40-074 Katowice, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 6331580566, REGON: 240024530, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

  • pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej (Infolinii). Numer telefonu: 799 047 048. Koszt połączenia za minutę zgodny z taryfą operatora. Koszty nie są zwracane z tytułu dokonanych połączeń.
  • pod adresem poczty zwykłej: Laga, ul. Stalowa 16, 41-506 Chorzów
  • pod adresem poczty elektronicznej: info@laga.pl

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca lub Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przedmiot Transakcji – Towary oferowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, oferowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Umowa Sprzedaży – zawarta na odległość umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.laga.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Postanowienia Regulaminu, podane w § 6 i 7 nie obejmują sprzedaży Towarów w sytuacji gdy nabywcą jest Klient niebędący Konsumentem.

§ 2 Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep internetowy laga.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie Towary oferowane w sklepie laga.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej laga.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedający ma prawo do jego anulowania.

Klient w procesie składania zamówienia może zdecydować o otrzymaniu paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

W trakcie składania Zamówienia, Klient, celem umożliwienia jego realizacji, zobowiązany jest wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Usługodawca dopuszcza następujące formy płatności:

  • przelew bankowy;
  • płatność kartą płatniczą lub kredytową;
  • płatność za pomocą systemu płatności elektronicznych (PayU);
  • płatność za pobraniem.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

Sprzedający informuje, iż dokłada najwyższej staranności w bieżącym informowaniu o dostępności towaru. W razi jego braku, Sprzedający informuje Klienta o tym fakcie w terminie 24 h od złożenia zamówienia. Sprzedający jest równocześnie zobowiązany do:

  • poinformowania Klienta o przewidywanym terminie dostępności towaru oraz
  • skierowania do Klienta zapytania w przedmiocie podtrzymania chęci otrzymania Towaru w terminie, w którym będzie on dostępny.

Brak odpowiedzi Klienta w terminie 72 godzin od przez niego informacji, o której mowa wyżej, poczytuje się za odstąpienie od Zamówienia.

§ 4 Koszty i termin wysyłki.

Towar wysyłany jest pod adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej. W razie uzgodnienia z Usługodawcą istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w jego siedzibie.

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym (zwykle 1-2 dni robocze).

Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

§ 5 Płatności

Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze Towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) lub przelewem na konto bankowe Sprzedającego.

§ 6 Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Informacja o prawie odstąpienia od umowy i wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowią załącznik do Regulaminu. Usługodawca każdorazowo wraz dostarczeniem Towaru doręcza Konsumentowi przedmiotowe dokumenty.

§ 7 Procedura reklamacji

Usługodawca oświadcza, że zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. W razie ich wystąpienia, Towar posiada gwarancję producenta, importera obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

Niezależnie od gwarancji producenta lub importera Sprzedający udziela na Towar dwuletniej rękojmi, stosownie do treści art. 568 kodeksu cywilnego

Reklamacje należy składać na adres e-mail Usługodawcy wskazany na wstępie Regulaminu.

Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany Towar wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, który uzyskać można kontaktując się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub na jego stronie internetowej. W razie niewspółmierności kosztów dostarczenia rzeczy do wartości wady, Kupujący może dostarczyć wraz ze zgłoszeniem stosowną dokumentację obrazującą wadę.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji – brak odpowiedzi w tym terminie poczytuje się za uznanie reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

Jeżeli sprzedany Towar zawiera wady, Konsument może żądać zwrotu zapłaconej ceny, wymiany Towaru bądź jego naprawy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

Konsument traci uprawnienia określone w niniejszym paragrafie, jeżeli przed upływem 1 roku od stwierdzenia wady nie zawiadomi Usługodawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego przed jego upływem.

Klient niebędący konsumentem może dochodzić uprawnień z gwarancji, w razie udzielenia jej przez producenta Towaru.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres – Laga, ul. Stalowa 16, 41-506 Chorzów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (FORMULARZ TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

Adresat: Aleksandra Grzonka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa „Cechownia” Aleksandra Grzonka, ul. Maksymiliana Wilimowskiego 6/7, 40-074 Katowice

Niniejszym informuję/informujemy(*) o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………………………………

Adres Konsumenta: ……………………………………………

Podpis konsumenta: ………………………………………………………………….

Data: …………………………………………………………………………

 

EUR Euro