Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej Rozporządzenie 2016/679) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż będą Pani /Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez sklep Laga.pl

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Projektowa „Cechownia” Aleksandra Grzonka, ul. Maksymiliana Wilimowskiego 6/7, 40-074 Katowice, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 6331580566, REGON: 240024530. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a)    zawarcia i wykonania umowy sprzedaży – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
b)    archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
c)    ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową];
d) wysyłania newslettera oraz kierowania ofert do potencjalnych klientów w trakcie targów  – w razie wyrażenia zgody – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów]
e) monitorowania ruchu na stronie internetowej laga.pl – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci analizy zainteresowania oraz Państwa preferencji] – w tym zakresie Administrator będzie zbierał dane takie jak język użytkownika, lokalizacja (kraj, miejscowość), czas spędzony na stronie laga.pl, powracający/nowi użytkownicy, wiek, płeć oraz rodzaj urządzenia końcowego.
3.    Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].
W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych.
4.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także  następujące prawa:
a)    Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania .
b)    Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
c)    Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek wskazanych w art. 17 Rozporządzenia.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia.
e) Prawo do przeniesienia danych
Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi- w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest  technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
∙         przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
∙         dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
f) Dane, o których mowa w pkt 1 e) – w celu wyłączenia śledzenia Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, mają prawo skorzystać Państwo z urządzenia na stronie internetowej https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html
5.    Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
∙         pisemnie na adres – Laga, ul. Stalowa 16, 41-506 Chorzów;
∙         mailowo na adres – info@laga.pl
∙         telefonicznie pod numerem – 799 047 048
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
6.    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.    Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a)    Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
∙         Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
∙         Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
∙        Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych wierzytelności w terminie;
∙        Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

  • Google, w zakresie, o którym mowa w pkt 1 e)

b)    Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
∙         Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
∙         Podmioty świadczące nam usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym i marketingowym, firmom reklamowym i organizującym konkursy;
∙         Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
8.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwi nam jej zawarcie i wykonanie.

EUR Euro